lqsblog-frontend-nuxt 是一个PC端、WAP端自适应展示的一个前端网站前台,它基于 nuxtjs实现。

2020-05-30 16:33:52 阅读 2032 次
> 它([Github](https://github.com/lqsong/lqsblog-frontend-nuxt) 、 [Gitee](https://gitee.com/lqsong/lqsblog-frontend-nuxt))是一个PC端、WAP端自适应展示的一个前端网站前台,它基于 [nuxtjs](https://zh.nuxtjs.org/)实现。 ## 开发文档 - [DEMO](http://liqingsong.cc/) - [lqsBlog官方文档](http://docs.liqingsong.cc/)。 ## 功能 ``` - 首页 -- 最新推荐 -- 随笔作品列表 -- 友情链接 - 关于 - 随笔 - 作品 - 专题 - 邻居 - 百度SEO推送 - CNZZ统计 ``` ## 界面展示 ![index](https://gitee.com/lqsong/lqsblog/raw/master/images/lqsblog-frontend-nuxt/index.png) ## 捐赠 如果你觉得这个项目帮助到了你,你可以请作者喝咖啡表示鼓励或给个Star. **ALIPAY** | **WECHAT** :-------------------------:|:-------------------------: ![Alipay](http://uploads.liqingsong.cc/20210430/f62d2436-8d92-407d-977f-35f1e4b891fc.png) | ![Wechat](http://uploads.liqingsong.cc/20210430/3e24efa9-8e79-4606-9bd9-8215ce1235ac.png)
Top